How to Go to Heaven

Kako da Odete na Nebo (u Srpski)

Nekad ranije u mom životu nisam znao da li ću ići na Nebo kada umrem. Bio sam zabrinut i to me je mučilo. Zaista, bio sam uplašen zbog toga. Neko je izdvojio vreme i pokazao mi iz Biblije kako da stignem na Nebo. U tom trenutku, moj život se promenio zauvek jer sam se pomirio sa Bogom. Više nisam bio zabrinut. Od tada želeo sam da i drugi ljudi znaju za to, za najvažniju poruku na celom svetu. Zašto je to tako? Zato što ne znamo šta će sutra biti. “…ne znate šta će biti sutradan.  Jer šta je vaš život?  On je baš para, koja se pojavi na malo vremena, i onda iščezne.”  (Jakov 4:14).

Da li verujete da je Biblija Božija Reč? “…tvoja reč je istina.” (Jovan 17:17). Bog nas voli i želi da znamo da idemo na Nebo kada umremo i On je napisao Bibliju kako bismo to zasigurno znali! “Ove stvari sam vam napisao…da biste znali da imate večni život…”  (1. Jovan 5:13).

Da biste znali da idete na Nebo kada umrete morate pre toga znati loše vesti. Morate videti da imate problem koji vas sprečava da odete na Nebo. Taj problem je greh. Gresi su stvari za koje Bog kaže da je pogrešno činiti ih i On naglašava mnogo njih u Deset zapovesti (2. Mojsijeva 20). Da li ste ikad nešto ukrali? Biblija kaže, “Ne ukradi.” Da li ste ikad lagali? Biblija kaže, “Ne iznosi lažno svedoćanstvo (tj. ne laži). Da li ste bili neposlušni roditeljima? Biblija kaže, “Ukazuj čast (tj. poštuj i slušaj) svom ocu i svojoj majci.” Biblija kaže, “Jer su svi sagrešili i podbacili do slave Božje”  (tj. savršentstvo i prisustvo Božje) (Rimljanima 3:23). Svako je uradio nešto za šta Bog kaže da je pogrešno, bilo da je u pitanju delo, reč ili čak misao. Čak i ako ne radimo ono što bi trebalo, to je isto tako greh. Očigledno, niko nije savršen; međutim, to je naš problem. Bog ne može dozvoliti greh na Nebu pošto je On savršen—to bi uništilo savršentstvo Neba i Njegovu svetu prirodu kad bi to dozvolio.

Dakle, ako nas greh sprečava da ne odemo na Nebo, gde onda idemo kada umremo? Tragična vest je da onda moramo otići u Pakao. Bog mora kazniti greh zato što je On pravedan Bog i neće dozvoliti da greh prođe nekažnjeno. “Zar neće Sudija nad svom Zemljom ućiniti pravo?” (1. Mojsijeva 18:25). Pakao je Njegova kazna za greh. “Jer plata greha je smrt…” (Rimljanime 6:23a) (tj. ne samo za vaše telo već i za vašu dušu). Jer smrt je odredište Pakla, “I smrt i pakao su bačeni u jezero ognja. Ovo je druga smrt.”  (Otkrivenje 20:14). Pakao je stvarno mesto i užasno mesto gde ljudi koji su umrli nespaseni gore ZAUVEK zbog njihovih grehova. “Opaki će biti skrenuti u pakao…” (Psalam 9:17a). Ipak, Bog mrzi da šalje bilo koga tamo i boli ga kada to mora da radi. “Gospod…ne hteći da bi iko poginuo, nego da bi svi došli k pokajanju.” (2. Petrova 3:9). On voli vas, ali mrzi greh. On u početku čak nije stvorio Pakao za nas (vidi Mateju 25:41), nego zato što nije mogao da nam dozvoli da uđemo u Nebo zbog Njegove svetosti i pravednosti, On nas mora poslati u Pakao.

Vi možete reći: “Gde je nada u svemu ovome? Mislio sam da mi govorite kako da odem na Nebo!!” Sada kada znate loše vesti, spremni ste za dobre vesti: “…ali dar Božji je večni život kroz Isusa Hrista našega Gospoda.” (Rimljanima 6:23b). Bog nam kaže da ne moramo da idemo u Pakao zato što nam On daje odlazak na Nebo kao poklon: beslatno! On nas ne primorava da ga prihvatimo, nego nam daje opciju da izaberemo da ga primimo ili odbijemo, kao što možemo da uradimo sa bilo kojim poklonom. Pošto je to poklon, mi ne možemo da uradimo ništa kako bismo zaradili svoj put na Nebo, jer to bi bilo kao pokušavanje da se zaradi ili da se plati poklon. “Jer blagodaću ste spašeni kroz veru, i to ne od vas samih; to je dar Božji: Ne od delâ, da se bilo ko ne bi hvalisao.”  (Efescima 2:8,9).

Bog je rešio naš problem greha kroz Isusa Hrista. 

On nas voli i želi da odemo na Nebo kada umremo, i On je rešio naš problem kazne, koju naš greh zaslužuje, kroz Isusa Hrista. Pošto je smrt kazna za greh, Bog je dao svom Sinu Isusu Hristu da umre umesto nas na krstu. “Ali Bog istavlja svoju ljubav prema nama u tome da, dok smo bili još grešnici, Hristos je umro za nas.” (Rimljanima 5:8). Kakva neverovatna ljubav! Njegove jedna smrt i krv platili su za svaki greh zauvek, i poništenje kazne može biti naše ako ga prihvatimo! Potom je bio u grobnici tri dana, ustao je iz mrtvih, i sada je na Nebu čekajući nas da prihvatimo poklon večnoga života.

Dakle, kako mogu biti spasen, da ne bih otišao u Pakao? Potrebne su samo dve stvari:

1)  Morate se pokajati. 

“…osim ako se ne pokajete, vi ćete svi isto tako poginuti (Luka 13:3,5)  (tj. umrećete i otići ćete u Pakao). Morate se okrenuti od svojih grehova, moleći Boga da vam ih oprosti, i tako što će vam biti žao zbog svojih grehova u vašem srcu. Nije pravo pokajanje ako tražite oproštaj samo svojim ustima; ono što je potrebno je promena srca u pogledu grehova, kao i da shvatite da je greh nešto pogrešno, da ste krivi za njega, da ste grešili pred svetim Bogom, i da nije trebalo da ga činite, izražavajući tugu pred Bogom zbog toga.

2)  Morate verovati da je Isus umro zbog vaših grehova

i verovati mu da će vas odvesti na Nebo kada umrete. “Veruj u Gospoda Isusa Hrista, i ti ćeš biti spasen…” (Dela 16:31). Morate verovati Njemu i samo Njemu da biste mogli da odete na Nebo. Bog nije imao drugi način i nije Mu trebao drugi način da bismo mi otišli na Nebo. Misleći na Isusa, Biblija kaže u Delima apostolskim 4:12, “Niti ima spasenja u bilo kom drugom; jer nema drugoga imena pod nebom danoga među ljudima kojim moramo biti spaseni.”

Da bismo bili spaseni moramo da primimo spasenje kroz molitvi: “Jer ko god bude prizvao ime Gospodnje biće spasen.” (Rimljanima 10:13). Svojim srcem morate verovati Isusa da je On umro za vas i vašim ustima se morate moliti i tražiti od Boga da vam oprosti i da vas spase.

“Onaj ko ima Sina ima život, i onaj ko nema Sina Božjega, nema života.” (1. Jovan 5:12). Prihvatite Isusa sada u svoje srce i život kao Spasitelja kroz molitvu. Molite se otprilike ovako, celim srcem Bogu:

“Dragi Gospode, sada vidim da sam grešnik, i da moram da idem u Pakao zbog svojih grehova. Ja ne želim da idem u Pakao. Želim da odem na Nebo. Žao mi je što sam činio grehe; molim te oprosti mi moje grehe. Ja verujem da je Isus umro na krstu zbog mojih grehova. Sada mu verujem da će me odvesti na Nebo kada umrem. Molim te da dođeš u moje srce i spaseš me. U Isusovo ime, Amin.”

Ako ste uradili sve ovo i prihvatili poklon većnoga života na način koji Biblije propisuje, ići čete na Nebo kada umrete!  Onaj ko veruje u Sina ima večiti život…” (Jovan 3:36). Isus kaže one ljude koji to urade, “I ja im dajem večni život, i neće nikada poginuti (Jovan 10:28a) (tj. neće nikada otići u Pakao posle smrti). Kako je divno znati što sada znate da ćete otići na Nebo!

Dakle, ako ste primili spasenje, vi ćete ići na Nebo, vi ste deo Božje porodice! “Ali koliko ko ga je primio, njima je dao silu da postanu sinovi Božji, baš njima koji veruju u njegovo ime;” (Jovan 1:12). Sada kada ste Hrišćanin, treba da idete redovno u Božji dom (u dobru crkvu), gde se Biblija propoveda i uči, da biste duhovno rasli kao Božje dete i učiti šta treba da radite kao Hrišćanin. Najbolje bi bilo da idete u nezavisnu, fundamentalističku Baptističku crkvu. Ako vam je potrebna pomoć da pronađete ovakvu crkvu, molimo vas javite nam se. Takođe, nabavite Bibliju i čitajte je svaki dan, i molite se Bogu svakodnevno. Naposletku, recite drugima šta ste ovde naučili o tome kako otići na Nebo, jer postoji mnogo ljudi koji još uvek ne znaju kako da odu na Nebo, a trebalo bi da znaju!

Ako ste spaseni sada kao rezultat ovoga, molimo vas obavestite nas! Želeli bismo da vam budemo od pomoći.

Molimo vas pišite nam:  imate.li.spasenje@gmail.com 

In English

There was a time in my life I did not know that if when I died that I would go to Heaven. I was worried about it and it bothered me. Really, I was scared about it. Someone took the time and showed me from the Bible how to go to Heaven. I was able to get that settled with God that day and it changed my life forever! I was not worried about it anymore. Since then I have wanted other people to know this, the most important message in the whole world. Why is that? It is because tomorrow is never guaranteed. “Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.” (James 4:14).

Do you believe that the Bible is God’s Word? “…thy word is truth” (John 17:17). God loves us and wants us to know we’re going to Heaven when we die and He actually wrote the Bible so we can know that for sure! “These things have I written unto you…that ye may know that ye have eternal life…” (1 John 5:13).

To know you are going to Heaven when you die you must know the bad news first. You must see that you have a problem that keeps you from going to Heaven. That problem is sin. Sins are things that God says are wrong to do and He points out a lot of those in the Ten Commandments (Exodus 20). Have you ever stolen anything? The Bible says,“Thou shalt not steal.” Have you ever lied before? The Bible says, “Thou shalt not bear false witness (lie).” Have you ever disobeyed your parents? The Bible says, “Honour (obey/respect) thy father and thy mother.” The Bible says,“For all have sinned and come short of the glory (perfection) of God” (Romans 3:23). Everyone has done something that God says is wrong whether in action, word or even in our thoughts. Even not doing what we are supposed to is also a sin. Obviously, no one is perfect, however, that’s our problem. God cannot allow sin into Heaven since He is perfect—it would mess up the perfection of Heaven and His holy nature if He did.

So, if sin keeps us from going to Heaven, then where are we headed when we die? The tragic news is that we must then go to Hell. God must punish sin because He is a just God and will not let sin go unpunished. “Shall not the Judge of all the earth do right?” (Genesis 18:25). Hell is His punishment for sin. “For the wages (result) of sin is death (not just your body but your soul)…” (Romans 6:23a). That death is the destination of Hell, “And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.” (Revelation 20:14). Hell is a real place and a terrible place where people that die unsaved are burning FOREVER for their sins. “The wicked shall be turned into hell…” (Psalms 9:17a). However, God hates to have to send anyone there and it hurts Him to have to do so. “The Lord…is…not willing that any should perish, but that all should come to repentance.” (2 Peter 3:9). He loves the sinner but hates the sin. He didn’t even make Hell for us in the first place (Matthew 25:41) but because He couldn’t allow us into Heaven because of His holiness and justice He must therefore send us to Hell.

You may say, “Where is the hope in all this? I thought you were telling me how to go to Heaven!!” Now that you know the bad news you are ready for the good news:…but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.”(Romans 6:23b). God tells us we don’t have to go to Hell because He gives going to Heaven to us like a gift: freely! He doesn’t force us to accept it but gives us the option to choose to receive it or reject it as we may do with any gift. Since it is a gift, we cannot do any amount of good to try to earn our way to Heaven since that would be like trying to earn or pay for a gift. “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.” (Ephesians 2:8,9).

God solved our problem of sin through Jesus Christ

He loved us and wants us to come to Heaven when we die and so He solved our problem of justice for sins through Jesus. Since death is needed for sin God gave His Son Jesus to die in our place on the cross. “But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us” (Romans 5:8). What amazing love! His one death paid for all sin forever and the cancelled punishment can be ours if we but accept it! After being buried for three days He came back alive and is in Heaven waiting for us to accept the gift of eternal life.

So, how can I be saved from going to Hell? It takes just two things:

1) You must repent of your sins

…except ye repent (turn) ye shall all likewise perish (die and go to Hell)” (Luke 13:3). You must turn from your sins by asking God to forgive you of them and being sorry for your sins in your heart. It’s not real repentance if you ask for forgiveness with your mouth; there must be a change of heart about it.

2) You must trust Jesus

You must trust Him that He died for your sins and trust Him to take you to Heaven when you die. “Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved” (Acts 16:31). You must trust Him and Him alone so that you can go to Heaven. God had no other way and needed no other way for us to go to Heaven. Referring to Jesus the Bible says in Acts 4:12, “Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.”

To receive salvation this then is all done in prayer: “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved”(Romans 10:13). With your heart you are to put your trust on Jesus that He died for you and with your mouth pray and ask God to forgive you and save you.

He that hath the Son hath life; he that hath not the Son of God hath not life.” (1 John 5:12). Accept Jesus now into your heart and life by prayer. Pray something like this wholeheartedly to God:

“Dear Lord, I see now that I am a sinner and that I have to go to Hell because of my sins. I don’t want to go to Hell. I want to go to Heaven. I’m sorry for my sins; please forgive me of my sins. I believe Jesus died on the cross for my sins. I trust Him now to take me to Heaven when I die. I ask you to come into my heart and save me. In Jesus name, Amen.”

You must know that if you have done this and accepted the gift of eternal life in the way that the Bible says that you will go to Heaven when you die. “He that believeth on the Son hath everlasting life…” (John 3:36). Jesus says about those that do so, “And I give unto them eternal life and they shall NEVER perish (never die and go to Hell!)” (John 10:28a).  It is a guarantee from God that you WILL go to Heaven!  What a wonderful thing to know now that you are going to Heaven!  No more worrying about it!

Now, if you received that, you’re going to Heaven, you are part of God’s family! “But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:” (John 1:12). Now that you’re a Christian, you need to go regularly to God’s house (a good church) where the Bible is taught and preached so you may grow as God’s child and learn what you need to do as a Christian. Most preferably you ought to go to an independent, fundamental Baptist church. If you need help finding one, please let us know. Also, get an old King James Bible and read the Bible daily and pray to God daily. In addition, tell others what you have learned here about how to go to Heaven for there are a lot of people that don’t know yet how to go to Heaven and they need to know!

If you have been saved as a result of this please let us know! We would like to be a help to you if you did.  Email us below!